509 509 976 agart@agart.eu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia Ogólne


1. Agart Grzegorz Żelichowski, ul. Bp. M. Jaworskiego 24/34, 25-430 Kielce. NIP: 6571018918, REGON: 290561044, zwany dalej Usługodawcą w dniu 25.05.2018 r. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności.
2. Usługodawca podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Klientów, Kontrahentów oraz osoby odwiedzające stronę internetową www.agart.eu („Osoba uprawniona”).
2.1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
a) art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami); oraz
b) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”).
2.2. Dane są przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby uprawnionej, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).

§ 2
Przetwarzanie Danych Osobowych

4. Osoba uprawniona zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu w celu złożenia zamówienia u Usługodawcy oraz jego późniejszej realizacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia realizację zamówienia.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Usługodawcy jest Agart Grzegorz Żelichowski, ul. Bp. M. Jaworskiego 24/34, 25-430 Kielce. NIP: 6571018918 REGON: 290561044.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, a także w celu wystawienia faktury VAT za jego zrealizowanie.
7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza podmiotami wskazanymi w dalszej części niniejszego dokumentu.
7.1. Dane osobowe będą powierzane wymienionym niżej podmiotom:
a) Biuro Rachunkowe w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych Usługodawcy.
7.2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Usługodawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Usługodawcy z mocy obowiązującego prawa.

§ 3
Ogólne uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą

8. Osoba uprawniona w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania. Może także skierować do Usługodawcy żądanie usunięcia swoich danych. Osoba uprawniona ma prawo do dostępu/modyfikacji/sprostowania swoich danych w dowolnym momencie czasu, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie informacji w dowolnym momencie czasu.
9. Wszelkie wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: agart@agart.eu lub drogą pocztową na adres: Agart Grzegorz Żelichowski, ul. J.N. Jeziorańskiego 67, 25-432 Kielce. Wnioski zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca od daty wpływu.

§ 4
Szczegółowe uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą

13. W związku z „RODO”, które jest stosowane od 25 maja 2018 roku osobom uprawnionym przysługują następujące uprawnienia:
13.1. Prawo do cofnięcia zgody na podstawie art. 7 ust. 3 RODO;
Osoba uprawniona ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliła w momencie złożenia zamówienia u Usługodawcy lub rozpoczęcia współpracy w charakterze Kontrahenta. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania, jednak nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla osoby uprawnionej, jednak może uniemożliwić realizację dalszych zamówień.
13.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych na podstawie art. 21 RODO;
Osoba uprawniona ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i brak będzie innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane wobec wykorzystania których został wniesiony sprzeciw zostaną niezwłocznie usunięte.
13.3. Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
Osoba uprawniona ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
a) wycofała udzieloną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane;
b) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) osoba uprawniona wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych, a sprzeciw został uznany za zasadny;
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
13.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
Osoba uprawniona ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jednak do czasu jego rozpatrzenia niemożliwe będzie bieżące realizowanie złożonego zamówienia. Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych przysługuje w następujących przypadkach:
a) gdy osoba uprawniona kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osoba uprawniona zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne osobie uprawnionej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy osoba uprawniona wniosła sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych.
13.5. Prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
Osoba uprawniona ma prawo uzyskać od Usługodawcy potwierdzenie, czy Usługodawca przetwarza jej dane osobowe. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, osoba uprawniona ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
13.6. Prawo do sprostowania danych na podstawie: art. 16 RODO;
Osoba uprawniona ma prawo do sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) i uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) podanych przez siebie danych osobowych.
13.7. Prawo do przenoszenia danych na podstawie: art. 20 RODO;
Osoba uprawniona ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Usługodawcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

§ 5
Polityka Plików Cookies

10. Usługodawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę www.agart.eu, zwaną dalej Odwiedzającym. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
11. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Odwiedzającego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego działania strony www.agart.eu.
12. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie na urządzeniu końcowym Odwiedzającego. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego lub służące do tego programy.

§ 6
Skargi, zapytania i wnioski

14. Osoba uprawniona ma prawo zgłaszać do Usługodawcy skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. Jeżeli osoba uprawniona uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.